God translatørskikk
God translatørskikk tilsvarer den faglige, etiske og forretningsmessige standarden som samvittighetsfulle statsautoriserte translatører legger til grunn overfor kunder, kolleger og allmennheten. Alle medlemmer av Statsautoriserte translatørers forening plikter ved utøvelsen av sitt virke å opptre i overensstemmelse med denne standarden og foreningens vedtekter, som du finner her

Bekreftede oversettelser
I utgangspunktet bør en translatør kun bekrefte riktigheten av en oversettelse dersom han/hun har hatt originaldokumentet i sine hender, men dette er i dag ikke alltid praktisk mulig. Er oversettelsen gjort på grunnlag av en kopi eller et digitalt oversendt dokument, må dette tydelig angis. Dreier det seg om et digitalt oversendt dokument, kan dette for eksempel gjøres ved å skrive ut oversettelsen på baksiden av dette.

STF anbefaler følgende påtegning på norsk:

«Riktig oversettelse bekreftes.»

Sted, dato, navn og tittel.

Hvis dokumentet består av flere sider, påføres stempelet med translatørens initialer på hver side. På siste side angis påtegningen om at oversettelsen er riktig (se over) og antall sider. Translatøren underskriver så og stempler. Eksempel: «Riktig oversettelse bekreftes. Oversettelsen består av x sider påført mitt stempel.»


For noen av de europeiske språkene anbefaler STF følgene ordlyd:

Engelsk: True translation certified:

Fransk: Pour traduction conforme :

Nederlandsk: Voor juiste vertaling:

Spansk: Certifico que es fiel y exacta traducción :

Tysk: Die Richtigkeit obiger Übersetzung wird beglaubigt:


Taushetsplikt
Taushetsplikt innebærer at translatøren behandler alt han/hun får kjennskap til i forbindelse med oppdraget, strengt fortrolig, og at han/hun påser at uvedkommende ikke får tilgang til dokumenter eller annet materiale som vedrører oppdraget. Translatøren må ikke utnytte forretningsmessige eller andre opplysninger som er taushetsbelagte. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset.