En viktig aktør på det norske markedet for språktjenester er tolkebyråer (tolkeformidlingsbyråer). Disse selskapene har spesialisert seg på å formidle tolker til offentlige oppdragsgivere (kommuner, domstoler, helsevesenet m.m.) som tolker (altså oversetter «muntlig») mellom den norske og den fremmedspråklige parten. De fleste av disse byråene tar også imot oversettelsesoppdrag og videreformidler disse til oversettere enten i Norge eller i utlandet. Dersom oversettelsen må autoriseres, skal dette gjøres av en statsautorisert translatør som bekrefter riktigheten av oversettelsen med sitt personlige stempel og sin signatur, og ikke av en tolk.

Dessverre har noen byråer begynt å formulere egne bekreftelser og stemple oversettelsene med etterligninger av translatørstempelet, som i utgangspunktet er beskyttet. Dette gir inntrykk av at oversettelsen er autorisert, og at den kan brukes overfor myndigheter i Norge og andre land. STF gjør oppmerksom på at dette ikke er korrekt. Vi oppfordrer derfor alle bestillere av skriftlige oversettelser – både offentlige etater, næringsliv og privatpersoner – om å kontrollere at stempelet og signaturen som er påført oversettelsen, stammer fra en statsautorisert translatør. Det er kun statsautoriserte translatører som er bemyndiget til å stemple og dermed autorisere en skriftlig oversettelse.


Universitets- og høyskoleloven § 7-3 sier følgende (Bevilling som statsautorisert translatør):
(1) Departementet gir bevilling som statsautorisert translatør. Departementet kan gi forskrifter om vilkårene knyttet til slik bevilling. Tittelen statsautorisert translatør kan bare benyttes av den som er gitt bevilling i henhold til denne bestemmelse.

(2) Den som i strid med bestemmelsen i første ledd forsettlig eller uaktsomt bruker slik tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter.


Eksempler på misvisende titler
Godkjent oversetter, offentlig godkjent translatør, kvalitetssikret oversetter, statsautorisert oversetter, utdannet translatør, sertifisert oversetter, translatør med sertifikat fra notar, notarautorisert oversetter.

Det betyr for eksempel at en formulering som «Oversettelsen er utført av offentlig godkjent og kvalitetssikret translatør» sammen med et stempel fra et tolkebyrå ikke er en oversettelse utført av en statsautorisert translatør.


Stempel fra notarius publicus
STF gjør også oppmerksom på at notarius publicus kun bekrefter riktigheten av en signatur og ikke av innholdet. Husk at det kun er statsautoriserte translatører som har en bevilling som bekrefter at de kan både originalspråket og målspråket, og som kan stemple sine egne oversettelser. Se for øvrig under FAQ.