Noen relevante lover og regler

Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør finner du her.

Bruk av tolker og translatører er regulert i domstolloven § 135 og § 136. Hele lovbestemmelsen finner du her.


Tittelen er beskyttet
Tittelen statsautorisert translatør er beskyttet i henhold til universitets- og høyskoleloven § 7-3 (Bevilling som statsautorisert translatør):

(1) Departementet gir bevilling som statsautorisert translatør. Departementet kan gi forskrifter om vilkårene knyttet til slik bevilling. Tittelen statsautorisert translatør kan bare benyttes av den som er gitt bevilling i henhold til denne bestemmelse.

(2) Den som i strid med bestemmelsen i første ledd forsettlig eller uaktsomt bruker slik tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter.

 

 

1200743